Provoz v MŠ v týdnu 11. 2. - 15. 2. 2019

8.02.2019 (12:05)

  V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 bude   provoz MŠ ve třídách Berušek a Včeliček.   - Děti ze třídy Mravenečků budou chodit do třídy Berušek   - Děti ze třídy Motýlků budou chodit do třídy Včeliček  .

Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je nám prima

Anotace

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a jezaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Zabývá se vzájemnými vztahy v přírodě, vztahem člověka k přírodě a v neposlední řadě i vztahy mezi lidmi navzájem. Snaží se upozornit na to, jak náš život a životní styl ovlivňují přírodu a životní prostředí, má přispět k získání vědomí, že jsme součástí přírody, kterou potřebujeme k životu.

Cíl

Po ukončení docházky do MŠ si dítě uvědomuje svou závislost na přírodě, chce být její součástí a dokáže alespoň částečně předvídat dopady svého jednání. Cítí se být zodpovědné za své činy a chování. Je připraveno se učit novým věcem, řešit problémy, dokáže samostatně uvažovat a jednat. Umí se dobře vyjadřovat, domluvit se s ostatními, respektovat autoritu i daná pravidla. Orientuje se v zákonitostech společenských i přírodních, je citlivý k přírodě i k ostatním lidem a svým jednáním a konáním neničí prostředí přírodní a ani to, o jehož existenci se zasloužili lidé.

Tematické celky

  1. SLUNCE PRO KAŽDÉHO

  2. DARY ZEMĚ

  3. VZDUCH KOLEM

  4. SÍLA OHNĚ

  5. VODA JAKO ŽIVEL

Časový harmonogram

období tří let

Prostředí

Prostory MŠ (herny, jídelna), zahrada MŠ, přírodní prostředí (pole, louky, potok, jezera), vesnické prostředí (parky, hřiště)

Evaluace

Vyvrcholením a zhodnocením nabytých vědomostí, zkušeností a dovedností v tematických celcích Slunce pro každého, Dary země, Vzduch kolem, Síla ohně a Voda jako živel bude Den otevřených dveří na školní zahradě pro děti, rodiče i veřejnost.

 

SLUNCE PRO KAŽDÉHO

Anotace

Integrovaný tematický celek zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku Slunce jako jedné ze základních životních podmínek. V průběhu tohoto celku se děti seznámí se Sluncem jako středem sluneční soustavy. Uvědomí si jeho význam pro život člověka. Děti získají povědomí o tom, že jsou součástí nejen vesmíru, ale také společenství lidí.

Tematický celek se skládá ze 4 částí:

  1. CHODÍM DO MŠ SLUNÍČKO

  2. MÁM TU KAMARÁDY

  3. UČÍM SE PRAVIDLŮM

  4. JSEM TU RÁD

Cíl

Dítě má povědomí o významu životního prostředí (přírody i prostředí vytvořeného člověkem) pro rostliny, živočichy včetně člověka, uvědomuje si, že způsobem, jak se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Prostřednictvím situací a plánovaných činností, pozorováním, přímou praktickou činností, experimentováním a zapojením všech smyslů si děti osvojí znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí, získají aktivní přístup ke svému okolí, k vlastnímu životu. Naučí se rozlišovat jevy, které mohou zdraví člověka i zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat.

Dítě si uvědomí existenci vesmíru. Ví, že Slunce je středem vesmíru, že Země je jediná planeta, na které existuje život. Pozná, že život rostlin, živočichů i lidí je propojen, že spolu souvisí a navzájem se ovlivňují. Chápe, že každý jedinec někam patří, že ho obklopuje nějaké prostředí. Rozlišuje, co je přírodní prostředí a co je životní prostředí. Naučí se navazovat nová přátelství, chovat se ohleduplně ke svým vrstevníkům i dospělým, spoluvytvářet a dodržovat pravidla společného soužití a podílí se na vytváření prostředí pohody.

Časový harmonogram

září

Prostředí

okolí MŠ, prostory MŠ, třída, herna, zahrada MŠ

Evaluace

Sluníčkový den – děti s rodiči stráví společné odpoledne v mateřské škole: prohlédnou si prostředí MŠ, zahradu, seznámí se s kamarády, s p. učitelkami, s režimem MŠ, s pravidly třídy.

 

 

 

Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je nám prima

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní, v každé třídě jsou děti ve věku od 2,5 do 7 let. Součástí školy je školní jídelna, v níž se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy v Moravské Nové Vsi. Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 18 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 uklízečky, vedoucí ŠJ, 5 kuchařek a topiče, údržbáře.

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.